logo-header

 
 
Wonen, Zorg en Welzijn

 

wwz

 

Introductie

De groep ouderen zal de komende jaren in Nederland substantieel toenemen. De traditionele aanpak via wonen met zorg in verzorgingshuizen en verpleeghuizen lijkt daarbij voor steeds minder ouderen een optie daar:
  • ouderen meer kwaliteit van leven wensen en liever zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
  • de kosten voor intramurale zorg voor de samenleving (te) hoog gaan worden.

Langer zelfstandig wonen

Een moderne Wonen, Zorg en Welzijns aanpak is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie. In het beled hebben begrippen als WoonZorgZone, WoonServiceGebied, Levensloop bestendige woning hun intrede gedaan. De essentie hiervan ligt in het langer zelfstandig kunnen blijven wonen, liefst in de eigen woonomgeving. Ook het scheiden van wonen en zorg brengt met zich mee dat intramurale woonvormen niet meer voor iedereen toegankelijk worden.

Bestaande woningvooraad

De resulterende uitdaging ligt erin om de bestaande woningvoorraad geschikten te maken voor de vergrijzende populatie. Hiervoor is samenwerking tussen woningcoöperaties, zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, gemeenten en cliënten/bewoners organisaties essentieel. De rol van de gemeente zal, mede door de decentralisatie van de langdurige zorg, een steeds belangrijkere geworden.

Het geschikter maken van de woningvoorraad heeft een fysieke dimensie, denk daarbij aanpassingen aan de woning om deze geschikt te maken voor rollator/rolstoel bewoning. Daarnaast heeft ook een belangrijke ruimtelijke dimensie, immers een belangrijke randvoorwaarde voor zelfstandig wonen is ook dat belangrijke voorzieningen in de buurt bereikbaar zijn. Daarmee heeft dit beleid dus ook een belangrike gebiedsgerichte dimensie.

Ondersteuning

Object Vision assisteert de (samenwerking tussen deze) partijen met heldere beelden. Met behulp van het door ons instrument, de WoonZorgWelzijn Verkenner brengen we de lokale situatie letterlijk in kaart waar het gaat om de:

  • fysieke kenmerken: In hoeverre zijn de woningen geschikt voor wonen met mobiliteisbeperkingen, rollator en/of rolstoel?
  • woonomgeving: Zijn dagelijke voorzieningen als supermarkt en openbaar vervoer, maar ook zorg en welzijnsvoorzieningen op loopafstand bereikbaar?
  • looproutes naar voorzieningen: In hoeverre is de openbare ruimte voldoende toegangekelijk om de voorzieningen ook te kunnen bereiken?
  • dichtheden van de doelgoep. Waar woont de doelgroep nu en in de komende 15 jaar?

Het resultaat is een helder inzicht in gebieden waar de condities om langer zelfstandig te blijven wonen op orde zijn en in aandachtsgebieden, waar verbeteringen mogelijk zijn. Per aandachstgebied wordt aangegeven wat de tekortkomingen zijn.

Ervaringen

De Verkenner is in meer dan tien verschillende projecten op dit thema ingezet met als belangrijkste conclusies dat:

  • Door de heldere en concrete beelden de conceptuele discussies vertaald konden worden naar operationele dicussies over wat waar te doen.
  • Het proces van samenwerken aan de beelden en het met elkaar discussiëren over de consequenties van verschillende alternatieven, het draagvlak voor de gemaakte keuzes sterk vergrootte.

Contact

Neemt u gerust contact op met Martin van der Beek voor meer informatie over de ondersteuning van Wonen, Zorg en Welzijnprojecten en het gebruik van de Verkenner.


OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904