logo-header

 
 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

 

BAG pand vbo

BAG panden (blauwe vlakken) en verblijfsobjecten (groene puntlokaties)

Inhoud

De BAG is de registratie waarin gemeentelijke basisgegevens over alle gebouwen en adressen in Nederland zijn verzameld.

De BAG kent de volgende objectklassen, waarvoor gegevens worden bijgehouden:

 • woonplaats: is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente.
 • openbare ruimte: een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen.
 • nummeraanduiding: een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, standplaats of ligplaats.
 • pand: de kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.
 • ligplaats: is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen plaats in het water al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die bestemd is voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig.
 • standplaats: is een door het bevoegde gemeentelijke orgaan als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat bestemd is voor het permanent plaatsen van een niet direct en niet duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte ruimte.
 • verblijfsobject: is de kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is.

Een adres is een combinatie van woonplaats, openbare ruimte (straatnaam) en nummeraanduiding. Elk verblijfsobject, ligplaats en standplaats heeft (of krijgt) een adres.

Uitvoering

Het Kadaster beheert de Landelijke Voorziening voor de BAG (BAGLV). Gemeenten leveren hier hun gegevens aan.

Toolkit

De BAG kan worden gedownload als verzameling XML bestanden. De omvang van de data, alsmede het feit dat het om een database gaat met historie, maakt het werken met de BAG niet eenvoudig.

Wij stellen graag onze BAG_Toolkit beschikbaar, bijvoorbeeld om snapshots met afgeleide attributen te maken of om adressen te geocoderen.

Toepassingen

Object Vision gebruikt de BAG voor Wonen, Zorg en Welzijn, Bereikbaarheid en Gebiedsgericht Beleid:

 1. lokaties en fysieke kenmerken van woningen op basis van pand en verblijfsobjectgegevens
 2. koppelen van lokaties aan voorzieningen op basis van adressen
 3. bepalen van geometrische zwaartepunten van administratieve gebieden als wijk, buurt, pc4, pc6 op basis van de daarin voorkomende verblijfsobjecten/panden
 4. thematische visualisatie van gegevens voor gebiedsindelingen als wijk, buurt, pc4, pc6

Voorbeelden

 1. Met behulp van OSM en de BAG zijn de afstanden berekend over de weg van ieder pand uit de BAG naar de dichtsbijzijnde basisschool. De resultaten zijn beschikbaar gesteld aan EduGIS en zijn o.a. hier te bekijken.
 2. Met behulp van OSM en de BAG is een reisweerstandentabel berekend op pc4 niveau, die o.a. gebruikt is voor het VPRO programma Nederland van Boven.

Verwijzingen


OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904