logo-header

 
 
Scheiden Wonen en Zorg in Parkstad Limburg

 

Parkstad

Introductie

De WoonZorgWelzijn Verkenner zetten we in voor de regio Parkstad Limburg op het thema Scheiden Wonen en Zorg, ook wel de vierde decentralisatie genoemd. Met behulp van het instrument ondersteunen we een project met als geformuleerde vraagstelling:

“Wat zijn de effecten van de vergrijzing en wijze van zorgverlening (extramuralisatie) op de transformatie opgave van het woningaanbod en welke maatregelen moeten worden genomen om vraag en aanbod naar zorggeschikte woningen op elkaar te laten aansluiten?"

PCkwadraat is hoofdaannemer van het project. We werken intensief samen in het berekenen van de opgave per stadsdeel en in de ontwikkeling van een instrument voor de gebiedsgerichte uitwerking.

Opgave bepaling

Per stadsdeel is de opgave naar verschillende type woonvormen bepaald. Hierbij is gebruikgemaakt van:

  • (basis)registraties: BAG, GBA, WOZ;
  • sociaal-economische kenmerken als inkomen/opleiding;
  • registraties van extramurale clienten;
  • demografische prognoses op stadsdeel niveau

Deze informatie is input voor een door PCkwadraat ontwikkeld "herkomst-bestemmingsmodel", resulterend in een opgave per stadsdeel voor de komende jaren, zowel in aantallen woningen per type als in aantal euro's.

Parkstad Map Gallery

Het in beeld krijgen van de opgave is een eerste stap, de vervolguitdaging ligt in de vraag hoe en waar deze opgave te realiseren binnen de daarvoor geldende randvoorwaarden (met name financieel).

Ter ondersteuning hiervan hebben we samen met PCkwadraat een innovatief instrument ontwikkeld, de Parkstad Map Gallery. Met dit instrument wordt enerzijds een beeld schetst van waar de grootste uitdagingen liggen, op basis van demografische ontwikkelingen en sociaal-economische indicatoren. Anderzijds geeft het inzicht geeft in de kwaliteit en geschiktheid van de woningvoorraad en in de woonomgeving (denk aan goed bereikbare voorzieningen) voor de doelgroep.

De Parkstad Map Gallery is een interactieve web toepassing, waarbij gebruikers zelf hun 'gebiedselectie' kunnen bepalen en de relevante indicatoren in samenhang kunnen bekijken.

Periode

Het project is gestart eind 2013 en de rapportage is afgerond in april 2014.

Resultaten

Neemt u gerust contact met ons op voor de resultaten van het project.


OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904