logo-header

 
 
WoonZorgWelzijn Verkenner, Kengetallen

 

Door het gebruik van kengetallen ontstaat een beeld over witte vlekken in het voorzieningenaanbod. WZW kengetallen leggen veelal een relate tussen de vraag en de daarbij benodigde capaciteit. De hieruit resulterende 'benodigde' capaciteit kan worden vergeleken met de feitelijke capaciteit. Verschillen hiertussen geven aan dat er een overschot/tekort bestaat, gerelateerd aan het kengetal en dat er wellicht sprake is van aandachtsgebieden. Bewust wordt het woord wellicht hier gebruikt, het is immers slechts een indicatie, er kunnen vele redenen zijn waarom een gebied met geconstateerde 'tekorten' geen probleem hoeft te zijn en vice versa.

De WoonZorgWelzijn Vekenner kent een scala aan geinvetariseerde landelijke/lokale kengetallen. Deze kunnen worden toegepast op een lokale situatie, zoals in het volgende voorbeeld. In dit voorbeeld wordt een kengetal gehanteerd voor de apotheek voorziening. Het betreft een kengetal van de BSG regeling die aangeeft dat er op 10.000 inwoners 1 apotheek vestiging gewenst is. Deze norm wordt met figuur 1 per buurt weergegeven:

alt
figuur 1, kaartbeeld met norm capaciteit voor apotheken per buurt.

Naast de normcapaciteit kan de feitelijke verdeling van de apotheken per buurt worden weergegeven. Deze is ook al af te leiden uit de lokaties van de apotheken, die in de kaart zijn weergegeven. Figuur 2 toont een kaartbeeld met het feitelijk aantal apotheek vestigingen per wijk.

alt
figuur 2, kaartbeeld met feitelijke capaciteit apotheken per buurt.

Het verschil tussen de gewenste capaciteit volgens de norm en de feitelijke capaciteit is weergegeven in figuur 3

alt
figuur 3, kaartbeeld met verschil tussen de norm en de feitelijke capaciteit van apotheken per buurt.

In deze kaart zijn die buurten die boven de norm scoren groen aangegeven, op de norm wit/geel en onder de norm rood. Hoe roder een gebied, hoe groter de kans dat dit voor deze voorziening om een 'aandachtsgebied' gaat.

De norm kaarten kunnen ook weer gecombineerd worden met andere aspecten, zoals de populatie 65 plussers per cel, zie figuur 4

alt
figuur 4, kaartbeeld met verschil tussen de norm en de feitelijke capaciteit van apotheken per buurt en concentraties van 65 plussers.

De ingekleurde cellen geven die lokaties aan waar tenminste vijftien 65 plussers woonachtig zijn. Op deze wijze kan geanalyseerd worden of, in hoeverre en waar in een rood gebied concentraties van de belangrijkste doelgroepen voorkomen.


OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904