logo-header

 
 
WoonZorgWelzijn Verkenner

 

alt

Introductie

De WoonZorgWelzijn Verkenner (WZWV) brengt de vraag naar en het aanbod van wonen, zorg en welzijn letterlijk in kaart. De confrontatie van vraag en aanbod identificeert gebieden waar de kwaliteit van de woningvoorraad en het voorzieningen aanbod op peil is en gebieden waar zich witte vlekken voordoen. Bereikbaarheid en capaciteit van voorzieningen spelen daarbij een belangrijke rol. De Verkenner zoomt in op de leefomgeving van het individu, brengt de fysieke geschiktheid van woningen in kaart en berekent en visualiseert loopafstanden en looproutes van woningen naar voorzieningen. De bereikbaarheid van voorzieningen wordt gerelateerd aan de woonlocaties van doelgroepen. Tevens worden toekomst scenario's doorgerekend die het beoogde aanbod relateren aan de verwachte vraag.

Zie projecten voor een overzicht van recente projecten met de WoonZorgWelzijn Verkenner.

Beschikbaar

De WZWV kan gedownload worden van de download pagina.

Functionaliteit

De functionaliteit van het instrument wordt beschreven aan de hand van voorbeelden uit een virtuele studie van de Amsterdam zuid as. De locaties van de bewoners in deze studie zijn fictief zijn. Aan de resultaten kunnen geen rechten worden ontleend.

Proces

De resulterende kaartbeelden en bijbehorende beschrijvingen hebben in meerdere gemeenten hun nut bewezen bij het ondersteunen van een gebiedsgerichte benadering van Wonen, Zorg en Welzijn. De kaarten helpen bij de communicatie tussen de relevante actoren, zoals gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnsinstellingen. Alle relevante criteria kunnen getoond worden in kaartbeelden, ondersteunt met tabellen en grafieken. Het inzicht in concepten als de woonzorgzone of de woonservicewijk wordt vergroot en de criteria erachter worden geoperationaliseerd. Tevens wordt inzicht gegeven in de effecten van deze operationalisering voor de lokale context en kunnen scenario's doorgerekend worden met verschillende beleidsopties (bijvoorbeeld nieuwe voorzieningen). Een veel gehoorde opmerking is dat de WZWV aanzet tot het stellen van de juiste vragen en het voeren van de relevante discussies, om zo tot een gemeenschappelijk gedragen toekomstbeeld te komen.

Aanbod

De WZWV software kan kosteloos gebruikt worden. Object Vision biedt aan om projecten te assisteren bij de (ruimtelijke) analyses voor, gebruikmakend van de WZWV. Object Vision kan de volgende activiteiten voor u uitvoeren

 • (coördinatie van de) data verzameling;
 • data configuratie en, indien nodig, data conversie;
 • analyse van criteria;
 • participatie in projectbijeenkomsten, presentaties van analyse resultaten;
 • aanleveren van resultaten voor rapportages;

Data

Voor het gebruik van de WZWV is data nodig. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande gemeentelijke basisregistraties. Dit betreft de GBA voor demografische gegevens en de WOZ/BAG voor pand/adresgegevens. De WZWV kan eenvoudig snapshots van deze registraties lezen en tot kaartbeelden verwerken, rekening houdend met de privacy aspecten van met name de GBA gegevens. Naast deze basisregistraties worden de volgende bronnen gebruikt:

 • Gegevens over voorzieningenaanbod, locaties en capaciteit. Deze gegevens zijn vaak bij verschillende afdelingen van gemeenten beschikbaar, of direct via de aanbieders. Ook worden hiervoor openbare bronnen als detelefoongids.nl gebruikt.
 • Gegevens over verstrekkingen AWBZ/WMO, deze gegevens zijn meestal via diensten Welzijn beschikbaar.
 • Ruimtelijke bestanden als achtergrondkaarten, wegennetwerken, buurt/wijkgrenzen e.d. Deze gegevens zijn meestal beschikbaar via afdelingen Geo Informatie of via externe bronnen.
 • Gedetailleerde gegevens over de woningvoorraad, meestal beschikbaar via woningcorporaties.
 • Sociaal Economische gegevens van o.a. het CBS.

Verwijzingen

1. Op de web site: www.scheveningenvierkwart.nl vindt u:

 • een 3D kaartbeeld van een deel van de bereikbaarheidsanalyses, uitgevoerd met de Verkenner
 • onder het kopje WoonZorg Verkenner de downloads van de analyse in Scheveningen.

2. Op de web site: www.woonservicewijken.nl vindt u de resultaten van de analyse met de Verkenner in Escamp.

 


OBJECT VISION BV
Vrije Universiteit
De Boelelaan 1085
1081 HV Amsterdam
The Netherlands

tel: +31 (0)20 598 9083
fax:+31 (0)20 598 9904